Shinko 120/70-10

$40.00
Shinko 120/70-10

Good condition.